Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” w roku 2017 realizuje działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programu finansowanego przez PFRON.

PFRON

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” w roku 2023 realizuje działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programu finansowanego przez PFRON.

Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Tytuł projektu: Samodzielność kluczem do niezależności

Rodzaj projektu: Projekt wieloletni (2 okresy)
1) 01.04.2017 – 31.03.2018
2) 01.04.2018 – 31.03.2019

Cel projektu:
Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych przez wieloprofilowe i zintegrowane działania edukacyjno-rehabilitacyjne na rzecz osoby z niepełnosprawnością i jego rodziny w celu zwiększenia ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, przygotowanie dziecka do pełnienia funkcji społecznych w rodzinie, grupie rówieśniczej, w przedszkolu, szkole, przygotowanie do samodzielnego życia

Opis docelowej grupy beneficjentów ostatecznych projektu (osób niepełnosprawnych):
Beneficjentami ostatecznymi projektu są dzieci i młodzież niepełnosprawna z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem wczesnodziecięcym, opóźnieniem psychoruchowym, upośledzeniem głębokim. Dzieci, których potrzeby wykraczają poza zakres świadczeń gwarantowanych przez NFZ, czy też zajęcia edukacyjne realizowane jako forma spełniania obowiązku szkolnego, dorosłe osoby niepełnosprawne, osoby od dzieciństwa pozostające pod opieką Centrum /mózgowe porażenie dziecięce, wodogłowie, opóźnienie psychoruchowe, dzieci w wieku szkolnym z trudnościami adaptacyjnymi

Krótka charakterystyka projektu:
Realizacja zadania zakłada jednoczesną, zintegrowaną naukę funkcji ruchowych, samoobsługi, porozumiewania się z zastosowaniem alternatywnych form komunikacji, opanowanie kompetencji społecznych. Realizacja zadania wymaga obecności grupy rówieśniczej, terapeutów, odpowiednich pomocy dydaktycznych i terapeutycznych, zindywidualizowanych programów dostosowanych do możliwości dziecka. Działania jakimi objęte są dzieci to: nauka czynności samoobsługowych, spożywanie pokarmu, korzystanie z toalety, ubieranie, rozbieranie; terapia indywidualna polegająca na prowadzeniu terapii mowy z zastosowaniem metod komunikacji alternatywnej; zajęcia rehabilitacyjne; zajęcia integracji sensorycznej; zajęcia pedagogiczne z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej jak również z tzw. ,,trudnych zachowań” u dzieci i młodzieży, utrudniających im funkcjonowanie w życiu społecznym; zajęcia z psychologiem, indywidualne dla beneficjentów; wsparcie dla opiekunów w ramach warsztatów psychoterapeutycznych, „przez rodzica do dziecka”; terapia behawioralna dzieci z autyzmem; działania z zakresu treningu czynności wykonywanych w życiu codziennym,treningu ekonomicznego, rehabilitacji społecznej; zajęcia muzyczne przygotowujące grupę do publicznych występów na Pikniku Rodzinnym, Spotkaniu opłatkowym, na konkursie na Dniach Piotrkowa; grupowe zajęcia prowadzone przez rehabilitanta, pedagoga polegające na wyjściach w teren, pokonywania barier, gry w Boccie, dającej możliwość udziału w sportowej rywalizacji osobom z największymi dysfunkcjami deficytami; diagnoza i badanie pedagogiczne dzieci w wieku przedszkolnym, określające deficyty i możliwości pracy z dzieckiem. Nowa formą, którą chcemy wprowadzić to 6 godzinny pobyt dziecka raz w miesiącu w sobotę, gdzie będą zapewnione zajęcia z terapii zajęciowej, zajęcia taneczne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia z zakresu hydrokinezy na basenie – zajęcia prowadzone przez rehabilitanta – instruktora pływania. Realizacja programu integracji środowiska osób niepełnosprawnych poprzez organizację imprez typu: wycieczka, wyjścia do kina, teatru, na mecz, wyjścia na kręgle, wyjazd na Termy. Zadania realizowane są w placówce w sposób ciągły przez 12 m-cy w roku, przez 5 dni w tygodniu.

W ramach projektu prowadzone są następujące formy wsparcia:
– rehabilitacja
– terapia mowy
– trening kompetencji wczesnoszkolnych
– samodzielny przedszkolak
– trening samodzielności „jestem samodzielny”
– terapia behawioralna
– logorytmika
– muzykoterapia
– zajęcia taneczne
– integracja sensoryczna
– „trudne zachowania” terapia pedagogiczna
– terapia psychologiczna – zajęcia indywidualne
– warsztaty psychologiczne „przez rodzica do dziecka”
– terapia ręki
– zajęcia biofeedback
– zajęcia Tomatisa
– łamanie barier – aktywna rehabilitacja
– diagnoza pedagogiczna
– terapia zajęciowa
– rehabilitacja na basenie – hydrokineza

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

+48 519 477 299
+48 517 551 554

ul. Wolborska 86
97-300 Piotrków Trybunalski

Nasz KRS: 0000328216
Numer konta: 80 1090 2705 0000 0001 2254 1130
Sprawdź szczegóły na naszej stronie KRS

OPP 1,5%

Poniedziałek – Piątek:
8.00 – 18.00

Sobota – Niedziela:
Zamknięte

© 2024 – Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „SZANSA”