RODO
Informacje
Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "SZANSA"
ul. Wolborska 86
97-300 Piotrków Trybunalski

tel.: 519 477 299
kontakt@centrumszansa.pl

NIP 771-25-52-455
Regon 10067618300035
PKO BP 90 1020 3916 0000 0902 0021 9626


RAZEM MOŻEMY JESZCZE WIĘCEJ


Umowa nr: RPLD.09.02.01-10-A008/19-00 z dnia 19.06.2020
Wartość projektu: 7 224 493,27 zł.
Okres realizacji: 06.2020r. - 01.2023r.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.
Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego

Montaż finansowy projektu:
UE: 6 140 993,27 zł.
Budżet Miasta: 1 083 500,00 zł.

Partnerzy Projektu:
  1. Stowarzyszenie Przyjaciół "Mam Sąsiada", ul. Ignacego Krasickiego 3, 97-300 Piotrków Trybunalski;
  2. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "SZANSA", ul. Wolborska 86, 97-300 Piotrków Trybunalski;
  3. Stowarzyszenie Koło pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, ul. Rycerska 16, 97-300 Piotrków Trybunalski;

Działania projektu realizowane są w ramach 8 modułów.

Stowarzyszenie "SZANSA" realizuje moduł nr 6 pn.:

"Klub wsparcia dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"


Wsparciem objętych będzie 25 osób z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym, szkolnym, oraz osób, które ukończyły edukację i nie korzystają ze wsparcia WTZ, ani środowiskowych domów pomocy społecznej. To osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnosprawnością ruchową, osoby po operacjach mózgu. Większość to dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, z autyzmem. W ramach projektu sfinansowane zostaną wynagrodzenie terapeutów, zakup pomocy dydaktycznych i terapeutycznych.


Realizacja zadania zakłada zintegrowaną naukę samoobsługi, porozumiewania się z alternatywnych form komunikacji, opanowanie kompetencji społecznych koniecznych do funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w rodzinie. Uczestnicy projektu będą brać udział w zajęciach:

- z zakresu usprawniania logopedycznego ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji alternatywnej;

- pedagogicznych z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej jak również z tzw. "trudnych zachowań" u dzieci i młodzieży, utrudniających im funkcjonowanie w życiu społecznym;

- usprawniających w ramach terapii ruchowej i rewalidacji mających na celu przywrócenie niepełnosprawnemu (również intelektualnie) możliwie pełnej sprawności;

- treningu samodzielności;

- wsparcia psychologicznego;

- treningu umiejętności społecznych;

- treningu ekonomicznego;

- terapii zajęciowej realizowanej przez 4 terapeutów w 4 blokach tematycznych:
  • zajęcia kulinarne
  • blok ogrodniczy
  • sekcja "sam w domu" zajęcia obejmujące naukę samodzielnego przebywania w domu, w tym naukę obsługi sprzętów domowych
  • techniki rękodzielnicze, mające na celu planowanie pracy, współpracy między uczestnikami, wspólne podejmowanie decyzji.

Przewiduje się także dodatkowe wsparcie w formie 3 wycieczek integracyjnych.
01
Styczeń
Nowa siedziba
Informujemy, że od dnia 2.01.2020 Centrum SZANSA prowadzi działalność przy ul. Wolborskiej 86 w Piotrkowie Tryb.
26
Styczeń
Bal Charytatywny
Bal Charytatywny z którego dochód zostanie przezna- czony na wykończenie wnętrz w nowej siedzibie Centrum "SZANSA" 26.01.2019 godz. 20.00 Sala OSP w Szydłowie
19
Grudzień
Przekazanie placu budowy
W dniu 19.12.2018 nastąpiło przekazanie placu budowy firmie MONTEX - wykonawcy II etapu budowy nowej siedziby Centrum "SZANSA"