RODO
Informacje
Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "SZANSA"
ul. Wolborska 86
97-300 Piotrków Trybunalski

tel.: 519 477 299
kontakt@centrumszansa.pl

NIP 771-25-52-455
Regon 10067618300035
PKO BP 90 1020 3916 0000 0902 0021 9626
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” w roku 2023 realizuje działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programu finansowanego przez PFRON.


Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Szansa na lepsze jutro

Rodzaj projektu: Projekt wieloletni (3 okresy)
1) 01.04.2023 – 31.03.2024
2) 01.04.2024 – 31.03.2025
3) 01.04.2025 – 31.03.2026


Cel projektu:
Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych przez:
-wieloprofilowe i zintegrowane działania edukacyjno-rehabilitacyjne na rzecz osoby z niepełnosprawnością i jego rodziny w celu zwiększenia ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
-przygotowanie dziecka do pełnienia funkcji społecznych w rodzinie, grupie rówieśniczej, w przedszkolu, szkole,
-przygotowanie do samodzielnego życia

Opis docelowej grupy beneficjentów ostatecznych projektu (osób niepełnosprawnych):
Beneficjentami ostatecznymi projektu są:
-dzieci i młodzież niepełnosprawna z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem wczesnodziecięcym, opóżnieniem psychoruchowym, upośledzeniem głębokim. Beneficjentami są dzieci z autyzmem objęte superwizją, niepełnosprawne dzieci, których potrzeby wykraczają poza zakres świadczeń gwarantowanych przez NFZ czy też zajęcia edukacyjne realizowane jako forma spelniania obowiązku szkolnego
-dorosłe osoby niepełnosprawne osoby, od dzieciństwa pozostające pod opieką Centrum /mózgowe
porażenie dziecięce, wodogłowie, opóźnienie psychoruchowe -dzieci w wieku szkolnym z trudnościami adaptacyjnymi
-rodzice, opiekunowie beneficjentów ostatecznych projektu

W ramach projektu prowadzone są następujące formy wsparcia:
1) rehabilitacja
2) zajęcia logopedyczne
3) trening kompetencji wczesnoszkolnych
4) samodzielny przedszkolak
5) terapia zajęciowa:
- zajęcia grupowe
6) muzykoterapia
7) biofeedback
8) terapia pedagogiczna - trudne zachowania
9) terapia psychologiczna
10) terapia ręki
11) trening umiejętności technicznych
12) Zoga
**********
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” w roku 2019 realizuje działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programu finansowanego przez PFRON.

Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Szansa na niezależne życie?

Rodzaj projektu: Projekt wieloletni (3 okresy)
1) 01.04.2019 – 31.03.2020
2) 01.04.2020 – 31.03.2021
3) 01.04.2021 - 31.03.2022


Cel projektu:
Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych przez:
-wieloprofilowe i zintegrowane działania edukacyjno-rehabilitacyjne na rzecz osoby z niepełnosprawnością i jego rodziny w celu zwiększenia ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
-przygotowanie dziecka do pełnienia funkcji społecznych w rodzinie, grupie rówieśniczej, w przedszkolu, szkole,
-przygotowanie do samodzielnego życia

Opis docelowej grupy beneficjentów ostatecznych projektu (osób niepełnosprawnych):
Beneficjentami ostatecznymi projektu są:
-dzieci i młodzież niepełnosprawna z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem wczesnodziecięcym, opóżnieniem psychoruchowym, upośledzeniem głębokim. Beneficjentami są dzieci z autyzmem objęte superwizją, niepełnosprawne dzieci, których potrzeby wykraczają poza zakres świadczeń gwarantowanych przez NFZ czy też zajęcia edukacyjne realizowane jako forma spelniania obowiązku szkolnego
-dorosłe osoby niepełnosprawne osoby, od dzieciństwa pozostające pod opieką Centrum /mózgowe
porażenie dziecięce, wodogłowie, opóźnienie psychoruchowe -dzieci w wieku szkolnym z trudnościami adaptacyjnymi
-rodzice, opiekunowie beneficjentów ostatecznych projektu

Krótka charakterystyka projektu:
Realizacja zadania zakłada jednoczesną zintegrowaną naukę funkcji ruchowych, samoobsługi, porozumiewania się z zastosowaniem alternatywnych form komunikacji, opanowanie kompetencji społecznych koniecznych do funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w rodzinie, Realizacja zadania wymaga terapeutów, odpowiednich pomocy dydaktycznych i terapeutycznych, zindywidualizowanych do realizacji programów dostosowanych do możliwości dziecka.
Działania jakimi objęte są dzieci to:
-zajęcia rehabilitacyjne wykraczające poza ilości i zakres wynikający ze zleceń NFZ, ukierunkowane na rehabilitację funkcjonalna, udzielanie instruktażu opiekunom
-zajęcia z zakresu usprawniania logopedycznego ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji alternatywnej
-zajęcia pedagogiczne z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej jak również z tzw. "trudnych zachowań" u dzieci i młodzieży, utrudniających im funkcjonowanie w życiu społecznym
-nauka czynności samoobsługowych, spożywanie pokarmu, korzystanie z toalety, ubieranie, rozbieranie - prowadzone przy udziale opiekunów dzieci
-zajęcia integracji sensorycznej
-zajęcia z psychologiem, indywidualne
-terapia z zakresu umiejetnosci społecznych dzieci z autyzmem tzw. trening umiejętnosci społecznych TUS
-wsparcie rozwoju intelektualnego, przyspieszanie procesow poznawczych, poprawa koncentracji - poprzez zastosowanie terapii Biofeedback
-redukcja szumów usznych, lepsze przewodzenie kostne - zajęcia treningu słuchowego - metodą Tomatisa
-zapewnienie dzieciom dowozu na zajęcia w szczególności do teatru ,kina, na basen, termy, mecze Grupa młodzieży i dorosłych beneficjentów objęta działaniami z zakresu: treningu czynności wykonywanych w życiu codziennym, treningu ekonomicznego,rehabilitacji społecznej
-Zajęcia muzyczne – przygotowujące grupę do publicznych występów na Pikniku Rodzinnym, Spotkaniu opłatkowym, na konkursie na Dniach Piotrkowa
-Grupowe zajęcia prowadzone przez rehabilitantów tzw. łamanie barier polegające na wyjściach w teren - pokonywania barier, gry, bywanie w miejscach publicznych takich jak: kręgielnia, teatr, kino, stadion, stadnina koni, gra w Boccie, dającą możliwość udziału w sportowej rywalizacji osobom z największymi dysfunkcjami, deficytami
-zajęcia komputerowe z młodzieżą - wykorzystanie komputera do ułatwienia kontaktów ze światem, możliwości wykorzystania do załatwiania bieżących potrzeb
- terapia forma, którą wprowadziliśmy w I etapie to 5 godzinny pobyt dziecka raz w miesiącu w sobotę, gdzie będą zapewnione zajęcia z terapii zajęciowej, zajęcia taneczne, gry i zabawy ruchowe, wspólne wyjazdy
Realizacja programu integracji środowiska osób niepełnosprawnych poprzez organizację imprez typu: wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na mecz, wyjścia na kręgle, wyjazd na Termy. Zadania realizowane są w placówce w sposób ciągły przez 12 m-cy w roku, przez 5 dni w tygodniu.

W ramach projektu prowadzone są następujące formy wsparcia:
- zajęcia rehabilitacyjne
- terapia mowy,komunikacja alternatywna
- trening kompetencji wczesnoszkolnych
- samodzielny przedszkolak
- trening samodzielności
- trening umiejętnosci społecznych
- logorytmika
- muzykoterapia
- integracja sensoryczna
- terapia pedagogiczna - trudne zachowania
- terapia psychologiczna
- terapia reki
- biofeedback
- zajęcia Tomatisa
- łamanie barier - aktywna rehabilitacja
- terapia zajeciowa
- zajęcia komputerowe
- transport na zajęcia, termy, mecze, teatr
- rehabilitacja spoleczna termy
- rehabilitacja społeczna - teatr, koncert
- rehabilitacja społeczna - wyjścia do kina
- rehabilitacja społeczna - wyjścia na kręgielnie, wstęp do muzeów, obiektów kultury
- rehabilitacja społeczna - wstep na mecze
**********
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” w roku 2017 realizuje działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programu finansowanego przez PFRON.

Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Samodzielność kluczem do niezależności

Rodzaj projektu: Projekt wieloletni (2 okresy)
1) 01.04.2017 – 31.03.2018
2) 01.04.2018 – 31.03.2019


Cel projektu:
Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych przez wieloprofilowe i zintegrowane działania edukacyjno-rehabilitacyjne na rzecz osoby z niepełnosprawnością i jego rodziny w celu zwiększenia ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, przygotowanie dziecka do pełnienia funkcji społecznych w rodzinie, grupie rówieśniczej, w przedszkolu, szkole, przygotowanie do samodzielnego życia

Opis docelowej grupy beneficjentów ostatecznych projektu (osób niepełnosprawnych):
Beneficjentami ostatecznymi projektu są dzieci i młodzież niepełnosprawna z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem wczesnodziecięcym, opóźnieniem psychoruchowym, upośledzeniem głębokim. Dzieci, których potrzeby wykraczają poza zakres świadczeń gwarantowanych przez NFZ, czy też zajęcia edukacyjne realizowane jako forma spełniania obowiązku szkolnego, dorosłe osoby niepełnosprawne, osoby od dzieciństwa pozostające pod opieką Centrum /mózgowe porażenie dziecięce, wodogłowie, opóźnienie psychoruchowe, dzieci w wieku szkolnym z trudnościami adaptacyjnymi

Krótka charakterystyka projektu:
Realizacja zadania zakłada jednoczesną, zintegrowaną naukę funkcji ruchowych, samoobsługi, porozumiewania się z zastosowaniem alternatywnych form komunikacji, opanowanie kompetencji społecznych. Realizacja zadania wymaga obecności grupy rówieśniczej, terapeutów, odpowiednich pomocy dydaktycznych i terapeutycznych, zindywidualizowanych programów dostosowanych do możliwości dziecka. Działania jakimi objęte są dzieci to: nauka czynności samoobsługowych, spożywanie pokarmu, korzystanie z toalety, ubieranie, rozbieranie; terapia indywidualna polegająca na prowadzeniu terapii mowy z zastosowaniem metod komunikacji alternatywnej; zajęcia rehabilitacyjne; zajęcia integracji sensorycznej; zajęcia pedagogiczne z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej jak również z tzw. ,,trudnych zachowań” u dzieci i młodzieży, utrudniających im funkcjonowanie w życiu społecznym; zajęcia z psychologiem, indywidualne dla beneficjentów; wsparcie dla opiekunów w ramach warsztatów psychoterapeutycznych, „przez rodzica do dziecka”; terapia behawioralna dzieci z autyzmem; działania z zakresu treningu czynności wykonywanych w życiu codziennym,treningu ekonomicznego, rehabilitacji społecznej; zajęcia muzyczne przygotowujące grupę do publicznych występów na Pikniku Rodzinnym, Spotkaniu opłatkowym, na konkursie na Dniach Piotrkowa; grupowe zajęcia prowadzone przez rehabilitanta, pedagoga polegające na wyjściach w teren, pokonywania barier, gry w Boccie, dającej możliwość udziału w sportowej rywalizacji osobom z największymi dysfunkcjami deficytami; diagnoza i badanie pedagogiczne dzieci w wieku przedszkolnym, określające deficyty i możliwości pracy z dzieckiem. Nowa formą, którą chcemy wprowadzić to 6 godzinny pobyt dziecka raz w miesiącu w sobotę, gdzie będą zapewnione zajęcia z terapii zajęciowej, zajęcia taneczne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia z zakresu hydrokinezy na basenie - zajęcia prowadzone przez rehabilitanta - instruktora pływania. Realizacja programu integracji środowiska osób niepełnosprawnych poprzez organizację imprez typu: wycieczka, wyjścia do kina, teatru, na mecz, wyjścia na kręgle, wyjazd na Termy. Zadania realizowane są w placówce w sposób ciągły przez 12 m-cy w roku, przez 5 dni w tygodniu.

W ramach projektu prowadzone są następujące formy wsparcia:
- rehabilitacja
- terapia mowy
- trening kompetencji wczesnoszkolnych
- samodzielny przedszkolak
- trening samodzielności "jestem samodzielny"
- terapia behawioralna
- logorytmika
- muzykoterapia
- zajęcia taneczne
- integracja sensoryczna
- "trudne zachowania" terapia pedagogiczna
- terapia psychologiczna - zajęcia indywidualne
- warsztaty psychologiczne "przez rodzica do dziecka"
- terapia ręki
- zajęcia biofeedback
- zajęcia Tomatisa
- łamanie barier - aktywna rehabilitacja
- diagnoza pedagogiczna
- terapia zajęciowa
- rehabilitacja na basenie - hydrokineza
**********
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "SZANSA" realizuje w roku 2016 działania w ramach celu programowego: "WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA" finansowanego przez PFRON.

Projekt pod nazwą: "MORZE, GÓRY i MAZURY"

Cel projektu:
Cel główny: udział w imprezach turystycznych
Cele szczególowe: poznanie regionu północn. i połudn Polski, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, poznanie zabytków kultury i historii regionu, stworzenie nowych możliwości nawiazywania kontaktów, sprawdzenie efektów skuteczności rehabilitacji, wydobycie osób niepełnosprawnych, ich opiekunów z izolacji społecznej, przerwnie monotonii życia

Jest to projekt realizowany w okresie od 2016-05-10 do 2016-10-31

Krótka charakterystyka projektu:
Zadanie ma charakter turystyczno-integracyjny.Celem jest rehabilitacja społeczna osób z niepelnosprawnością poprzez udział w wycieczkach do miejscowości nadmorskiej , nad jeziorami na Mazurach oraz w górach. Organizacja wyjazdu dzieci imłodzieży niepełnosprawnej z opiekunami służy integracji srodowiska. Służyć temu będzie spotkanie organizacyjne określające cele projektu,program imprezy, opracowanie przez uczestników informacji n.t. regionu: historii,ciekawostek turystycznych. Na wyciczkach konieczny jest udział opiekunów osób z niepełnosprawnością z uwagi na niepełnosprawności sprzężone uczestników. Program każdej imprezy turystycznej zakłada poznanie regionu, intensywny plan zwiedzania obiektów kultury, historii i "cudów natury".Rejsy statkiem,rowery wodne, wjazd kolejką na Kasprowy Wierch są elementami, które zapamięta każde dziecko bez względu na rodzaj upośledzenia. Realizowane są również cele integracji środowiska , z róznych regionów Polski poprzez wspólne zwiedzanie, ale również udział w wieczornych ogniskach, czy też spacerach.

Adresatami zadania są:
-dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
-osoby powyżej 16-go roku życia z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności /w tym w dużej części z niepełnosprawnościami sprzężonymi upośledzenia umysłowego i ruchowego/
W zwiazku z tym, że beneficjentami sa osoby z ciężkimi dysfunkcjami narządu ruchu i upośledzenia umysłowego konieczna jest pomoc opiekunów,rodziców /indywidualnie do każdej osoby niepelnosprawnej/
-opiekunowie osób niepełnosprawnych

Opis działań planowanych w ramach projektu:
Działania w zakresie realizacji zadania są zgodne z harmonogramem. Obejmują rekrutację uczestników,następnie kwalifikacja.Pierwszeństwo maja osoby z najcięższymi dysfunkcjami, które nie mają mozliwości wyjazdu z zadnych innych żródeł. /n.p.szkół/ Planowane jest spotkanie organizacyjne, omawiające cele projektu,plan realizacji,oczekiwania uczestników.Informacje te będa wykorzystywane do opracowywania ankiety dotyczacej realizacji celów projektu, program wyjazdu,zasady uczestnictwa. Każda z osób niepełnosprawnych z opiekunem ma sporzadzić informacje ,ciekawostki o miejscach ,w których będziemy, w formie notatek bądż rysunków wykonanych przez dzieci.Kolejny etap to rezerwacja obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, autokaru do przewozu osób niepełnosrawnych.
W m-cu lipcu wyjazd do miejscowości nadmorskiej do Łeby pobyt 7-dniowy.
W m-cu sierpniu wyjazd na Mazury -pobyt 4-dniowy
We wrześniu -wycieczka do Zakopanego -pobyt 4-dniowy.
W programie każdej wycieczki: zwiedzanie okolic, rejs statkiem nad morzem i na Mazurach, wstęp do obiektów kultury, historii oraz atrakcji krajoznawczych; Park Woliński, Park dzikich zwierząt, wjazd na Kasprowy, ognisko.
W m-cu wrześniu planowane jest spotkanie podsumowujące imprezy, z wystawą zdjęć z pobytu i zwiedzanych miejsc.
**********
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży realizuje działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych na terenie placówki Centrum Edukacyujno-Rehabilitacyjnego „Szansa” w ramach programu finansowanego przez PFRON - Samodzielność krokiem do niezależności.

Prowadzone działania maja na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych przez:
-wieloprofilowe i zintegrowane działania edukacyjno-rehabilitacyjne na rzecz dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny w celu zwiększenia ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
-przygotowanie dziecka do pełnienia funkcji społecznych w rodzinie, grupie rówieśniczej
-przygotowanie do aktywnego, możliwie niezależnego dorosłego życia

Jest to projekt realizowany w 2 okresach, łącznie od dnia 1 stycznia 2015 do 31 marca 2017r.
Pierwszy okres finansowania 01.04.2015-31.03.2016
Drugi okres finansowania to 01.04.2016-31.03.2017
Projekt ma charakter ciągły.


Realizacja działania zakłada jednoczesna zintegrowaną naukę funkcji ruchowych, samoobsługi, porozumienia się z zastosowaniem alternatywnych form komunikacji, opanowanie kompetencji społecznych. Realizacja działania wymaga obecności grupy rówieśniczej, terapeutów, odpowiednich pomocy dydaktycznych i terapeutycznych, zindywidualizowanych programów dostosowanych do możliwości dziecka. Takimi formami objęte są dzieci z tzw grupy dziennego pobytu tj. grupy przedszkolnej.
Działania jakimi objęte są dzieci to :
-nauka czynności samoobsługowych, spożywanie pokarmu, korzystanie z toalety, ubieranie, rozbieranie
-terapia indywidualna polegająca na prowadzeniu terapii mowy z zastosowaniem komunikacji alternatywnej
-zajęcia rehabilitacyjne
-zajęcia integracji sensorycznej
-zajęcia pedagogiczne
-zajęcia z psychologiem
-terapia behawioralna dzieci autystycznych
-audycje muzyczne
-zapewnienie dowozu dzieciom na zajęcia

Grupa młodzieży i dorosłych beneficjentów działania z zakresu: trening czynności w życiu codziennym, treningu ekonomicznego, rehabilitacji społecznej
-zajęcia muzyczne przygotowujące grupę do publicznych występów na Pikniku Rodzinnym, Spotkaniu Opłatkowym, na konkursie
-grupowe zajęcia prowadzone przez rehabilitanta, pedagoga polegające na wyjściach w teren; pokonywanie barier, gry w kręgle i inne, które dają możliwość udziału w sportowej rywalizacji osobom z największymi dysfunkcjami, deficytami.
Realizacja programu integracji środowiska osób niepełnosprawnych poprzez organizacje imprez typu wycieczka, wyjścia do kina, teatru
Zadania realizowane są w placówce w sposób ciągły przez 12 miesięcy, 5 razy w tygodniu.

Uczestnicy projektu (beneficjenci) to:
-dzieci i młodzież niepełnosprawna z mózgowym porażeniem, zespołem Downa, autyzmem wczesnodziecięcym, opóźnieniem psychoruchowym, upośledzeniem głębokim. Beneficjentami są dzieci z tzw grupy dziennego pobytu, dzieci autystyczne objęte superwizją, niepełnosprawne dzieci, których potrzeby wykraczają poza zakres świadczeń gwarantowanych przez NFZ. Projekt realizują także dorosłe osoby niepełnosprawne, od dzieciństwa pozostające pod opieką Centrum oraz dzieci w wieku szkolnym z trudnościami adaptacyjnymi. Warunkiem uczestnictwa w programie jest niepełnosprawność dziecka potwierdzona aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwalifikacja dokonywana jest spośród dzieci pozostających pod opieką Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”. Ważnym elementem przy kwalifikacji będzie :
-systematyczne uczęszczanie na zajęcia
-współpraca z rodzicem, zapewniająca lepszą skuteczność osiągnięcia celów terapeutycznych.
**********
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa" realizuje w 1.04.2014 - 31.03.2015r. zadania "Samodzielni od dziecka".

Realizowane zadania:
- rehabilitacja,
- terapia mowy,
- terapia pedagogiczna - trudne zachowania,
- terapia pedagogiczna - wczesnoszkolna,
- terapia psychologiczna,
- muzykoterapia,
- zajęcia z samoobsługi,
- trening samodzielności,
- zajęcia Tomatisa,
- terapia behawioralna.
**********
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa" realizuje w 2013r. następujące programy:
- PFRON - "Samodzielni od dziecka",
- Urząd Miasta Piotrków Tryb. - realizacja zadania zleconego "Rehabilitacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w warunkach ośrodka rehabilitacyjnego",
- organizacja wycieczki do Poznania.
01
Styczeń
Nowa siedziba
Informujemy, że od dnia 2.01.2020 Centrum SZANSA prowadzi działalność przy ul. Wolborskiej 86 w Piotrkowie Tryb.
26
Styczeń
Bal Charytatywny
Bal Charytatywny z którego dochód zostanie przezna- czony na wykończenie wnętrz w nowej siedzibie Centrum "SZANSA" 26.01.2019 godz. 20.00 Sala OSP w Szydłowie
19
Grudzień
Przekazanie placu budowy
W dniu 19.12.2018 nastąpiło przekazanie placu budowy firmie MONTEX - wykonawcy II etapu budowy nowej siedziby Centrum "SZANSA"