RODO
Informacje
Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "SZANSA"
ul. Wolborska 86
97-300 Piotrków Trybunalski

tel.: 519 477 299
kontakt@centrumszansa.pl

NIP 771-25-52-455
Regon 10067618300035
PKO BP 90 1020 3916 0000 0902 0021 9626
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
2. Organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.
3. Organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych i adaptacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i z granicą.
4. Nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym.
5. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej celem jej praktycznego wykorzystania.
6. Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym.
7. Propagowanie w społeczeństwie praw i potencjału osób niepełnosprawnych.
8. Podejmowanie działań zmierzających do integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowiskach rówieśniczych.
9. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia.
10. Organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych osób niepełnosprawnych:
- wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie grup wsparcia i samopomocy,
- prowadzenie działalności szkoleniowej,
- prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności zapobiegającej wykluczniu społecznemu,
- prowadzeniu działalności w zakresie promocji: zdrowia, edukacji, kultury fizycznej i sportu, rekreacji i wypoczynku, pomocy społecznej oraz wolontariatu,
- wspieranie i prowadzenie różnych form rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej,
- pomoc ofiarom wypadków drogowych.
11. Prowadzenie placówki oświatowo – wychowawczej, edukacyjnej i przedszkolnej oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Skład Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”:
1. Hanna Gural – prezes
2. Elżbieta Dybała – skarbnik
3. Dariusz Olczyk – sekretarz
4. Edyta Gradzińska – członek
5. Agnieszka Sielska - członek
01
Styczeń
Nowa siedziba
Informujemy, że od dnia 2.01.2020 Centrum SZANSA prowadzi działalność przy ul. Wolborskiej 86 w Piotrkowie Tryb.
26
Styczeń
Bal Charytatywny
Bal Charytatywny z którego dochód zostanie przezna- czony na wykończenie wnętrz w nowej siedzibie Centrum "SZANSA" 26.01.2019 godz. 20.00 Sala OSP w Szydłowie
19
Grudzień
Przekazanie placu budowy
W dniu 19.12.2018 nastąpiło przekazanie placu budowy firmie MONTEX - wykonawcy II etapu budowy nowej siedziby Centrum "SZANSA"