RODO
Informacje
Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "SZANSA"
ul. Wysoka 21
97-300 Piotrków Trybunalski

tel/fax: 44 645 96 40
kontakt@centrumszansa.pl

NIP 771-25-52-455
Regon 10067618300035
PKO BP 90 1020 3916 0000 0902 0021 9626
Dodane: 2018
Zapytanie ofertowe / Etap 2

ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Szansa” ul. Wysoka 21, 97-300 Piotrków Trybunalski;
NIP 771-28-13-625; REGON 100676183; tel./fax. 44 645 96 40

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
"BUDOWA
CENTRUM EDUKACYJNO-REHABILITACYJNEGO „SZANSA” W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
PRZY UL. WOLBORSKIEJ 86 ETAP II – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE"

Przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane związane z budową Centrum
Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” – Etap II – roboty wykończeniowe
w budynku, zgodnie z dokumentacją projektową.

DOKUMENTY DO POBRANIA
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ

PYTANIA OFERENTÓW
PYT:
W związku z informacją, iż posiadają Państwo część materiałów wykończeniowych przewidzianych do realizacji powyższego zadania, prosimy o potwierdzenie wykonania robót (z płytek) wg pozycji kosztorysowych 30, 31, 52, 53, 54, 85, 86, 92 i wykonanie robót (z wykładziny) wg pozycji kosztorysowych 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 90, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109 przez wykonawcę jako do wykonania z materiałów powierzonych.
ODP:
Informujemy, iż do robót wymienionych w pozycjach kosztorysowych określonych w pytaniu powierzony zostanie Wykonawcy materiał w postaci:
- wykładziny podłogowej GERFLOOR w ilości umożliwiającej realizację całego zakresu robót. Zamawiający posiada 3070m2 wykładziny
- płytek ceramicznych określonych w projekcie aranżacji wnętrz, w ilości umożliwiającej realizację całego zakresu robót.
Pozostałe materiały niezbędne do ułożenia wykładzin (kleje, sznury do zgrzewania wykładzin, itp.) oraz płytek ceramicznych (grunty, kleje, fugi, itp.) pozostają w gestii Wykonawcy robót.
----------
PYT:
Proszę o potwierdzenie że dostawa i montaż dźwigu (przedmiar budowlany poz. 202) wchodzi w zakres wykonania przyszłego wykonawcy robót. Proszę o podanie parametrów technicznych dźwigu.
ODP:
Potwierdzamy, że dostawa i montaż dźwigu wchodzi w zakres wykonania przyszłego wykonawcy robót. Parametry techniczne: rozmiar kabiny dostosować do wymiaru szybu windowego. Dźwig dwuprzystankowy, kabina przelotowa. Dźwig powinien spełnić wszelkie warunki techniczne wykonania i odbioru przez UDT, wymagania PPOŻ oraz do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
----------
PYT:
Proszę o informację czy dostawa i montaż systemu transferowego Levicare będzie należał do wykonawcy robót czy system ten dostarczy i zamontuje firma Levicare na zlecenie Zamawiającego. W przypadku jeśli montaż systemu będzie należał do wykonawcy prosimy o podanie parametrów technicznych tego systemu.
ODP:
System transferowy Levicare dostarczy i zamontuje firma Levicare na zlecenie zamawiającego.
----------
PYT:
W przedmiarze robót budowlanych poz. 5 ścianki działowe z bloczków SILKA obmiar wykonania robót wynosi 0 m2. Prosimy o informacje czy ścianki działowe z bloczków SILKA nie będą wykonywane, a jeśli obmiar został wpisany błędnie to prosimy o podanie ilości wykonania tych ścianek.
ODP:
Poz. 5 powinna być wykreślona, obmiar ujęty w innych pozycjach.
----------
PYT:
W przedmiarze robót budowlanych poz. 58 sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych obmiar wykonania robót wynosi 0 m2. Prosimy o informację czy sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych nie będą wykonywane, a jeśli obmiar został wpisany błędnie to prosimy o podanie ilości wykonywanych sufitów podwieszonych.
ODP:
Poz. 58 powinna być wykreślona, obmiar ujęty w innych pozycjach.
----------
PYT:
W przedmiarze robót budowlanych poz. 60 dotyczącej demontażu i montażu uchwytów do mocowania sprzętu rehabilitacyjnego zakres robót obejmuje demontaż i ponowny montaż 31 szt. uchwytów. Proszę o informację czy będą montowane też nowe uchwyty do mocowania sprzętu rehabilitacyjnego jeśli tak to prosimy o podanie ilości tych uchwytów oraz parametrów technicznych.
ODP:
Robocizna po stronie wykonawcy (demontaż i ponowny montaż 31 szt. uchwytów), nie przewidujemy montażu nowych uchwytów.
----------
PYT:
W przedmiarze robót sanitarnych dotyczących instalacji kanalizacji poz. od 190 do 200 są opisane prace zawierające zmianę wykonanych podejść, lokalizacji umywalek, ustępów, zlewów oraz likwidacji studzienki schładzającej. Na tą chwilę na obiekcie nie ma pomontowanych tych urządzeń. Proszę o wyjaśnienie zakresu prac opisanych w tych pozycjach jakie ma wykonać wykonawca.
ODP:
Z uwagi na zmianę lokalizacji umywalek, ustępów itd. a wykonaną instalację podposadzkową wraz z podejściami pod piony należy przewidzieć podłączenie umywalek, ustępów itd. do instalacji podposadzkowej (skucie tzw. chudziaka), lub jeżeli to możliwe włączyć wykorzystując istniejące podejścia.
----------
PYT:
Prosimy o potwierdzenie, że na każdym etapie inwestycji będzie można wprowadzić na budowę nowego podwykonawcę (nieujętego w formularzu ofertowym).
ODP:
Na każdym etapie inwestycji będzie można wprowadzić na budowę nowego podwykonawcę (nieujętego w formularzu ofertowym) na podstawie § 5 ust. 1.2 umowy, zgodnie z którym Strony dopuszczają zmianę treści umowy w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy, zmiany firmy podwykonawcy lub zgłoszenia udziału podwykonawcy, zmiana taka nastąpi zgodnie z art. 6471  kodeksu cywilnego.
----------
PYT:
Proszę o informację czy gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitów opisane w projekcie budowlanym wchodzi w zakres robót, które ma wykonać Wykonawca na tym etapie. Jeśli tak to proszę o podanie ilości do wykonania.
ODP:
W załączeniu uzupełnienie kosztorysu nakładczego o roboty malarskie wraz z gruntowaniem.
Załącznik do pobrania
----------
PYT:
W poz. 99 przedmiaru ujęta jest wykładzina w formie paneli. W odpowiedzi jaką uzyskaliśmy wynika, że posiadają Państwo wykładzinę rulonową w ilości 3070m2. Prosimy zatem o potwierdzenie, że posiadają Państwo również wykładzinę GERFLOR CREATION 30 w formie paneli.
ODP:
Nie posiadamy wykładziny GERFLOR CREATION 30 w formie paneli. Zostanie wykorzystana wykładzina, która pozostanie.
----------
PYT:
Proszę o informację czy Zamawiający zezwala na stosowanie materiałów zamiennych do projektu, które posiadają takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe a w żaden sposób nie wpłyną negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
ODP:
Na etapie wyceny nie zezwalamy na stosowanie materiałów zamiennych do projektu.
----------
PYT:
Czy w wycenie Wykonawca ma uwzględnić wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu, który nie jest ujęty w SIWZ, ale znajduje się w przedmiarze robót.
ODP:
Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu, zgodnie z przedmiarem robót.


Powrót do aktualności > > >
26
Styczeń
Bal Charytatywny
Bal Charytatywny z którego dochód zostanie przezna- czony na wykończenie wnętrz w nowej siedzibie Centrum "SZANSA" 26.01.2019 godz. 20.00 Sala OSP w Szydłowie
19
Grudzień
Przekazanie placu budowy
W dniu 19.12.2018 nastąpiło przekazanie placu budowy firmie MONTEX - wykonawcy II etapu budowy nowej siedziby Centrum "SZANSA"
17
Grudzień
Podpisanie umowy
W dniu 17.12.2018 podpisaliśmy umowę z Wykonawcą II ETAPU BUDOWY nowej siedziby "SZANSY" - firmą MONTEX